DEL

Jelling Sparekasses historie

Sådan startede det...  

I årene 1868-1873 oprettedes der i Vejle amt 23 sparekasser, heriblandt Jelling Sparekasse.

Den 3. april 1870 blev der i Jelling Skole afholdt et møde angående oprettelsen af en Spare- og Lånekasse for Jelling Sogn. Før mødet var der lavet udkast til love og 86 medlemmer tegnede indskudsbidrag på 30 rigsdaler og der valgtes en bestyrelse, som kom til at bestå af Peder Ravn, Jens Hansen, Jakob Pedersen, P. Kristensen, Jens Thomsen, Frands P. Jensen, Frands Hansen, Jens Sørensen og Andreas Østergaard.

Den 11. juni 1870 havde 82 af de stiftende medlemmer betalt deres indskud og Jelling Sogns Spare- og Laanekasse var en realitet.

I den første og største del af årene til 100 års jubilæet førte Sparekassen en ret stille tilværelse, set med nutidens øjne. Den første formand blev Peder Ravn, som ejede ”Den gamle gård”, der lå, hvor det senere Jelling Rådhus blev opført på adressen Fårupvej 10. Her fik  Sparekassen sit første kontor. I 1883 bliver Anton Chr. Jensen, Landmålergården, formand, og kontoret flytter med til en stue på Landmålergården.

Senere flytter man til skræddermester Niels Peder Hansens hus, der lå på den gamle festplads sydøst for Gorms høj. 1922 flytter man til søstrene Bertelsens hus, Vejlevej 5. I protokollen står der: ”Flytningen foretages for at Sparekassen, som er vokset meget, kan få et kontor helt til sin rådighed og vender mod gaden”. I 1949 køber Sparekassen ejendommen og indretter kontor i hele stueetagen.

Først i 60erne går udviklingen hurtigt i Jelling Sparekasse. Man begynder at antage sparekasseuddannet personale og med direktør Harry Asmussens ansættelse i 1966 begynder den succesfulde udvikling af Jelling Sparekasse.

I 1967 købes Vejlevej 1 af Ivar Foged, der så køber Vejlevej 5 af Sparekassen, og der opføres en helt ny sparekassebygning på Vejlevej 1.

Ejendommen Vejlevej 3 købes i 1977 for at kunne udvide Sparekassen på et senere tidspunkt. Der bygges om i 1982, hvor man får bedre plads til de mange nye kunder og det 13 mand store personale.

Fra sidst i 80erne arbejdede bestyrelsen med en større udvidelse. Den fortsatte vækst bevirkede at personale og kunder var pressede. Der manglede også kundekontorer og mødelokaler. Et større byggeri blev planlagt og den 10. maj 1994 kunne man indvi en ny, flot sparekassebygning som indeholdt alle de faciliteter, man kunne ønske sig.

11. juni 1995 fejrer Jelling Sparekasse sit 125 års jubilæum med udsendelse af et lille jubilæumsskrift og gode tilbud til garanterne, hvor der gives 6% på garantindskud. På dagen var der reception i Sparekassen.

I foråret 1998 kunne direktør Harry Asmussen på det ordinære repræsentantskabsmøde aflægge sit sidste regnskab med et godt resultatet, hvilket han som sædvanligt betegnede som tilfredsstillende. Efter 33 succesfulde år som direktør for Jelling Sparekasse gik han på pension efter sin afskedsreception 31. juli 1998.

Ny direktør blev Claus E. Petersen, 37 år, uddannet økonom (Cand. Oecon.) fra Aalborg Universitet. Med gode erfaringer fra tidligere lederjob i bagagen - og ikke mindst en opvækst i Aalborg, var han godt klædt på til at fortsætte den gode vækst i Jelling Sparekasse.

De kommende år fortsætter de positive takter. Jelling Sparekasse har stor kundetilgang og vækster. Der oprettes nye filialer og pladsen i hovedkontoret på Vejlevej 1 i Jelling bliver efterhånden lidt presset. Det falder sammen med Jelling Kommunes nye planer for Jelling midtby, hvor man ønsker byudvikling med et torveområde, hvor et nyt forretningscenter skulle omkranse torvet. Sparekassen går aktivt ind i projektet, og snart tegner der sig en løsning, hvor Jelling Sparekasse ønsker at styrke byudviklingen ved at bygge et nyt hovedsæde på vest siden af Gorms Torv. Byggeriet planlægges og sættes i gang og færdiggøres i efteråret 2006 med indvielse den 6. december.

Byggeriet bliver dog indhentet af udviklingen i Sparekassen, idet man drøfter sammenlægning med Den Jyske Sparekasse gennem sidste halvdel af året. Det resulterer i en sammenlægning af de to ligeværdige sparekasser med virkning fra 1. januar 2007. Hovedsædet bliver Grindsted og der placeres hovedkontorfunktioner i den nye, store sparekassebygning i Jelling.  I forbindelse med sammenlægningen stiftes Jelling Sparekasses Fond den 10. januar 2007.

 

Filialer

Et stort skridt tog bestyrelse og direktion i december 1991, hvor man besluttede at oprette en filial i Vejle. Det var et stort skridt dengang, men tiden har vist, at det var en rigtig god beslutning. Allerede den 21. februar 1992 blev  den nye Vejle afdeling indviet i ”Gormsgård”. Christian Christiansen blev leder af filialen og skulle sammen med fire dygtige medarbejdere bygge den nye Vejle afdeling op. Det lykkedes så godt, at der allerede i 1994 blev brug for at udvide lokalerne og 11 år senere flyttede filialen i eget domicil i ”Det gamle Toldkammer”, Havnepladsen 2 i Vejle, den 5. december 2005, hvor der var officiel indvielse 24. marts 2006 og plads til videre udvikling.

20. november 1995 åbnedes en filial i Thyregod i Borgergade 4 med John Hauge Nielsen i spidsen for 3 dygtige medarbejdere.  Også i Thyregod blev Sparekassen godt modtaget, da man netop havde mistet byens eneste bank. Kunderne støttede op om Sparekassen, som voksede hurtigt og støt. 1600 kunder senere, kunne man 9. juni 2000, indvi en udvidet og totalt moderniseret filial. 

I december 2000 ekspanderer Jelling Sparekasse med endnu en filial, denne gang i Horsens, som tidligere havde haft to gode sparekasser, men som nu udelukkende havde banker i byen. Her burde være muligheder for en sparekasse, - og det var der. Filialen blev hurtigt en succes og der blev også her behov for at udvide. 

Hedensted bliver næste by der får en filial 1. maj 2003. I begyndelsen godt nok i en skurvogn for at komme hurtigt i gang. Der gik kun 1 uge fra beslutningen var taget i bestyrelsen, til skurvognen stod klar på Bytorvet i Hedensted, og allerede i oktober flyttede man ind i gode tidssvarende lokaler på Bytorvet.

10. november 2005 åbner Jelling Sparekasse en filial i Egtved på Aftensang med 4 medarbejdere. Også her brugte man skurvogns-modellen for at komme hurtigt i gang. Senere, den 9. februar 2006, kunne man byde velkommen på 300 kvm nye, flotte lokaler på Aftensang 10. 

 • Jelling Sparekasses første kontorlokale var dagligstuen hos Peder Ravn i "Den gamle gård" 1870

 • Jelling Sparekasse 1922-1967

 • Fra indvielsen af den nye sparekasse 10. maj 1994

 • Jelling Sparekasse ved 125 års jubilæet i 1995

 • Jelling Sparekasses bestyrelse og direktør ved 125 års jubilæet i 1995.

  Bagerste række fra venstre: Gdr. Erik Poulsen, pedel Aage Stenstrup, malermester Svend Aage Nielsen, gdr. Svend Rasmussen, repræsentant Henning Knudsen og murermester Robert Søbye.

  Forreste række fra venstre: Sparekassedirektør Harry Asmussen, bogtrykker Conny Bæk Hansen, studielektor Poul Bødker og slipsefabrikant Jane Gustafson.

 • Claus E. Petersen afløser Harry Asmussen på direktørposten i 1998

 • VAFs "Søren" havde bemærket Jelling Sparekasses succes i Vejle

 • Den Jyske Sparekasse, Vejle

 • Den Jyske Sparekasses Jelling afdeling

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond